Özgeçmiş ve Bilimsel Yayınlar

Dr. Sevim Camuzcu Aşiroğlu lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini “Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı-Eğitim Programları ve Öğretim Alanın”nda tamamlamıştır.    Program geliştirme, program değerlendirme, temel eğitim, fen bilimleri öğretimi ve öğretmen eğitimi alanlarında araştırmalar yürütmüştür.

Özel öğretim kurumlarında “Program Geliştirme Uzmanı”, “Ölçme Değerlendirme Koordinatörü” ve “Öğretmen” olarak görevler almıştır. Öğretmenlere yönelik eğitimde yeni yaklaşımlar ve eğitimde ölçme değerlendirme alanlarında seminerler vermiş, atölye çalışmaları düzenlemiştir. Halen eğitim fakültesi öğrencilerine eğitim bilimleri dersleri vermekte, eğitim danışmanlığı yapmakta ve araştırma projeleri yürütmektedir.

Evli ve bir çocuk annesidir.

Bilimsel Yayınlar

 • Camuzcu, Aşiroğlu S. ve Duruhan K. (2011) “Primary School Teachers’ Needs For In-Service Training Pertaining To The Teaching–Learning Process” E-International Journal of Educational Research, 2-1: 15-29
 •     Aşiroğlu, Camuzcu, S., Demir, S. ve Yiğit C. (2011). “İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Profilleri İle Okuma Becerileri Arasındaki İlişki” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,11-21: (92-109).
 •    Aşiroğlu, Camuzcu, S.,  ve Duruhan, K. (2015). Aktif Öğrenme Temelli Fen ve Teknoloji Dersi Etkinliklerinin İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 4: (129-153).
 • Aşiroğlu, Camuzcu, S.  (2016). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları İle Bilimsel Araştırma Dersindeki Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uşak Eğitim Araştırmaları Dergisi, s.1, v.2, n.2: (72-84).
 • Aşiroğlu, S. C. (2016). Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Farklılaştırılmış Öğretimle İlgili Özyeterlilikleri. Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi.  12 (3):  948-960
 • “İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Profilleri İle Okuma Becerileri Arasındaki İlişki” adlı çalışma 23-24 Mayıs 2009’da Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde 1. Uluslararası yaşayan kuramcılar “Howard Gardner” konferansında sunuldu.
 • “Assesment of Pre-School Students Free Game Activities” 5-8 Ekim 2011’de Eskişehir Anadolu Üniversitesi  Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresinde sunuldu.
 •    “Assesment of Teacher Training Programs According to the Subject Matter Competencies” 5-8 Ekim 2011’de Eskişehir Anadolu Üniversitesi  I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresinde sunuldu.
 • “A Phenomenological Study on 3rd Grade Elementary School Students’ Perceptions about Applied Science Classes: “Let’s play, but how?” 20-22 Nisan 2015’de Ireland International Conference on Education (IICE-2015)  Dublin’de sunuldu.
 • “Fen Bilimleri Dersinde Fenomenolojik Yöntem ve Veri Toplama Araçları” 8-10 Haziran 2015’de 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde Hacettepe Üniversitesi’nde sunuldu.
 • “İlkokul öğrencilerinin serbest ders etkinliklerine yönelik algıları: fenomenografik bir araştırma” adlı  bildiri Adana Çukurova Üniversitesi “3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim”kongresinde Ekim 2015’de sunulmuştur.
 • Al Ö.,Aşiroğlu S.,Yakar H. G. (2016) “What Are Turkish Qualitative Researchers Neglecting? The Problem of Designing a Paradigm” International, Intercultural, Interdisciplinary Art Center of Kobe, Kobe, Japan. Thursday, April 28.
 • “Tam gün ve yarım gün eğitim yapan ilköğretim öğrencilerinin başarılarının karşılaştırılması” 1-17 Kasım 2007’de Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Kongresinde sunuldu.
 • “Bilgi toplumunda öğretmen nitelikleri” Mayıs 2010’da Sınıf öğretmenliği sempozyumunda Fırat Üniversitesinde sunuldu.
 • İlköğretim 5. Sınıflarda Öğrenen Organizasyon Yaklaşımı İle Takım Halinde Öğrenme Uygulamaları 27-29 Eylül 2012’de Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde sunuldu.
 • Bir Sınıf Öğretmeninin Sınıf Yönetimi İle İlgili Kullandığı Taktikler (Durum Çalışması Örneği) 27-29 Eylül 2012’de Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 

Yorumlar kapatıldı.